Regulamin

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Klikając przycisk „Subskrybuj” akceptujesz Regulamin.

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:

1. Usługodawca – Karolina Bugała-Valim, ul. Strzelców Bytomskich 27B/1, 41-902 Bytom,, NIP 6262954212,.

2. Regulamin – niniejszy dokument.

3. Narzędzie internetowe – system dostępny poprzez Internet, działający pod adresem https://www.mamaacademy.pl, umożliwiający świadczenie Usługi.

4. Treści - szkolenia online/kursy online publikowane przy użyciu Narzędzia internetowego.

5. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Narzędzia internetowego przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Umowa – dokument o świadczeniu Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.

7. Firma – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy z Usługodawcą.

8. Osoba fizyczna – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.

9. Użytkownik – Firma lub Osoba fizyczna, która korzysta z Usług udostępnianych przez Karolina Bugała-

Valim na mocy niniejszego Regulaminu.

10. Student - osoba, która zakupiła Treści.

11. Konto – dokument elektroniczny przypisany do Użytkownika, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by rozpocząć i kontynuować pracę w, o których mowa w niniejszym Regulaminie.

12. Rejestracja – formularz elektroniczny, którego wypełnienie przez Użytkownika stanowi jeden z warunków korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Karolina Bugała-Valim.

13. Login – adres e-mail Użytkownika.

14. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w Narzędziu internetowym.

15. Opłata miesięczna – miesięczne wynagrodzenie rozliczane w cyklu miesięcznym lub rocznym (w zależności od wybranego pakietu) z tytułu przyznanego dostępu na okres jednego miesiąca lub roku do materiałów video, w wysokości określonej na stronie https://www.mamaacademy.pl

16. Opłata jednorazowa – jednorazowe wynagrodzenie za dostęp przez okres jednego miesiąca lub jednego roku do konkretnego materiału kursu MamaAcademy zakupionego na stronie sprzedażowej kursu.

17. Oprogramowanie – autorskie skrypty w oparciu, o które działa Narzędzie internetowe, będące własnością Usługodawcy.

18. Okres rozliczeniowy – okres świadczenia Usługi dostępu do materiałów zawartych w MamaAcademy, za który należna jest Opłata określona na stronie hhttps://www.mamaacademy.pl. Okres ten wynosi jeden miesiąc lub jeden rok kalendarzowy.

19. Notyfikacje – elektroniczna forma powiadomień, na temat Usługi, przesyłana do Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności.

20. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Narzędziu internetowym.

21. Cena – informacja podawana przy każdym produkcie ile kosztuje stały dostęp do materiału zawartego w MamaAcademy na okres jednego miesiąca lub roku opisany w Regulaminie, stanowiąca integralną część Umowy.

22. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika.

23. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail) wskazany podczas Rejestracji.

Rodzaje i zakres usług

1. Usługodawca świadczy usługi płatne.

2. W ramach Usług płatnych Użytkownik, po dokonaniu rejestracji, ma możliwość wyłącznie do skorzystania z dostępu do pojedynczego modułu/ lekcji lub wszystkich modułów/lekcji określanego jako kurs/szkolenie pod nazwą MamaAcademy.

W skład danego szkolenia wchodzi:

- niegraniczona możliwość oglądania, czytania i słuchania wykupionego kursu/szkolenia

-jeśli są dostępne: pobranie materiałów na dysk twardy komputera

-korzystanie ze wsparcia supportu: [email protected]

3. Materiał video / podcast nie może w żadnej formie być pobrany na dysk twardy komputera, a jedynie odtworzony za pomocą playera zamieszczonego na platformie VOD MamaAcademy

4. Cena za Usługę została określona w Cenniku, dostępnym na stronie https://www.mamaacademy.pl.

5. Zasady dotyczące Płatności zostały opisane w działach Płatności niniejszego Regulaminu.

Zmiany regulaminu

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane przez Karolina Bugała-Valim poprzez: zamieszczenie informacji na stronie https://www.mamaacademy.pl lub drogą e-mailową. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na Adres e-mail. Dalsze korzystanie z Narzędzia internetowego po otrzymaniu powiadomienia o takich zmianach będzie definitywnie uznawane za akceptację wszelkich zmian w Regulaminie.

Zawieranie i rozwiązanie umowy

Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usług o charakterze płatnym możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie, a także po dokonaniu rejestracji, polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Narzędziu internetowym jest także wyrażenie zgody przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcą, o których mowa w Dziale Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych. Łączne spełnienie warunków opisanych w niniejszym punkcie jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest korzystanie z Platformy MamaAcademy.

Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:

- naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu

- umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami

- wykorzystywania przez Użytkownika Narzędzia internetowego niezgodnie z jego przeznaczeniem

- kiedy uzna to za stosowne, bez konieczności podania konkretnej przyczyny (np. w przypadku prac związanych z serwisem platformy, ulepszaniem itp.)

3. Rozwiązanie umowy przez Usługobiorcę może nastąpić w dowolnym momencie na adres [email protected] z adresu e-mail powiązanego z kontem.

4. Usługodawca nie jest zobowiązany do przechowywania treści Użytkownika i może usunąć Konto i treść natychmiast po rozwiązaniu Umowy.

Płatności

1. Wielkość opłat została określona w Cenniku, dostępnym na stronie https://www.mamaacademy.pl

2. Usługobiorca ma możliwość opłacenia dostępu, o którym mowa w rozdziale Rodzaje i zakres usług, przy pomocy systemu płatności on-line (płatności kartami procesowane są przez t-pay).

3. Opłaty wnoszone są z góry za kolejny miesiąc lub rok dostępu do oglądania materiałów zawartych w MamaAcademy.

4. Okres rozliczeniowy kończy się w dniu poprzedzającym datę, która odpowiada dacie rozpoczęcia korzystania z przyznanego dostępu przez Usługobiorcę.

5. Usługobiorca zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub debetowej za całość należnych opłat w danym Okresie Rozliczeniowym.

Jednocześnie Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji.

6. Wynagrodzenie za każdy kolejny Okres Rozliczeniowy będzie pobierane automatycznie, do momentu rezygnacji z miesięcznej lub rocznej subskrypcji przez Użytkownika.

7. Rezygnacja może odbyć się w dowolnym momencie poprzez samodzielne odpięcie karty kredytowej lub debetowej z panelu administracyjnego.

8. Do 14 dni po zaksięgowaniu płatności, Usługobiorca otrzyma fakturę lub paragon pocztą elektroniczną na wskazany adres.

9. W przypadku niewniesienia Opłaty przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości oglądania danych materiałów zawartych w MamaAcademy.

10. Usługobiorca ma możliwość odstąpienia od umowy i wystąpienia o zwrot poniesionej opłaty transakcyjnej w ramach 7 dni gwarancji zadowolenia liczonych od momentu dokonania zakupu i płatności za pomocą serwisu tpay.

11. Opłata transakcyjna, której wielkość została określona w Cenniku, dostępnym na stronie https://www.mamaacademy.pl nie podlega zwrotowi dla Usługobiorcy w przypadku minięcia terminu 7 dni gwarancji satysfakcji.

Zmiany Cennika

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane przez Karolina Bugała-Valim poprzez: zamieszczenie informacji na stronie hhttps://www.mamaacademy.pl lub e-mail. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na Adres e-mail. Dalsze korzystanie z Narzędzia internetowego po otrzymaniu powiadomienia o takich zmianach będzie definitywnie uznawane za akceptację wszelkich zmian w Cenniku.

Reklamacje

1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik powinien zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]

2. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Polityka prywatności MamaAcademy wyjaśnia jakie i w jakim celu Dane Osobowe są zbierane i kto jest ich Administratorem.

2. Usługodawca, w związku z przetwarzaniem powierzonych mu przez Użytkownika danych osobowych korzysta z:

Lista podmiotów współpracujących z MamaAcademy:

1. Skyier, podmiot będący pośrednikiem w przetwarzaniu danych osobowych

2. Vimeo, podmiot hostujący pliki wideo

3. TPay, podmiot obsługujący płatności subskrypcyjne, na co Użytkownik wyraża zgodę.

4. Fakturownia.pl, podmiot służący do wystawiania Użytkownikowi faktury lub paragonu na podstawie danych podanych w formularzu podczas zakupu MamaAcademy

Prawo do publikowanych treści

Właścicielem treści opublikowanych za pośrednictwem Narzędzie internetowego jest Usługobiorca oraz osoby współpracujące w tworzeniu MamaAcademy, udzielające do nich swoich praw autorskich.

Odpowiedzialność za prawa autorskie

1.Karolina Bugała-Valim szanuje własność intelektualną innych. Dlatego niezwłocznie rozpatrzy i zbada zawiadomienia o domniemanym naruszeniu oraz podejmie odpowiednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Zawiadomienia należy składać na adres: [email protected]

2. Usługodawca uniemożliwi dostęp do Narzędzia internetowego dla Użytkowników, będącymi wielokrotnymi sprawcami naruszenia. Żaden zwrot pieniędzy nie zostanie przyznany.

Wyłączenie z odpowiedzialności

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z witryny internetowej i jej zawartości ponosi całkowicie na własne ryzyko.

2. Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń i w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo zrzeka się wszelkich gwarancji, w tym między innymi gwarancji nienaruszania praw własności intelektualnej, innych praw własności oraz w odniesieniu do ważności informacji lub treści.

3. Ponadto Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji za dokładność, rzetelność, kompletność i aktualność treści opublikowanych za pomocą Narzędzia internetowego.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości lub kolejności dodawania szkoleń w MamaAcademy (w tym treści tekstowych oraz audio/video).